ESG logo
Dobrodošli na veb prezentaciju Energy Saving Group, vodećeg privatnog preduzeća u Srbiji, koje pruža konsultantske usluge u oblastima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, restrukturiranja energetskog sektora, formiranja slobodnog tržišta energije, definisanja strategije razvoja energetike, planiranja razvoja i planiranja rada elektroenergetskih sistema, definisanja tarifnih sistema i politike cena energenata.
screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot
Pripremamo studije izvodljivosti, biznis planove i drugu tehno-ekonomsku i tendersku dokumentaciju za izgradnju energetskih objekata. Definišemo i izvodimo projekte za unapređenje energetske efikasnosti u industriji, a takođe smo i fleksibilan inženjersko-projektni biro koji se bavi rekonstrukcijom i izgradnjom složenih energetskih objekata i uvođenjem automatskog upravljanja u industrijske procese. ESG je kompanija koja svoj profit ostvaruje tako što svojim klijentima istovremeno omogućava ostvarivanje mnogo većih ušteda i/ili profita.
Oblasti profesionalnih aktivnosti, zaposleni, klijenti i partneri ESG
Energy Saving Group d.o.o. (ESG) je preduzeće za energetsku efikasnost, inženjering i konsalting, osnovano u Republici Srbiji 2004. godine, koje posluje u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Konsultantske usluge državnim institucijama

consulting
Konsultantske usluge koje ESG pruža obuhvataju podršku u restrukturiranju i liberalizaciji energetskog tržišta, definisanju strategije razvoja energije, planiranju rada elektroenergetskih sistema, formulisanju energetskih tarifa i politike određivanja cena, uspostavljanju neophodnih pravnih i regulatornih okvira za energetski sektor, izradu relevantnih zakona, uredbi i pravilnika u vezi sa energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije, obračunom potrebnih tarifa za podsticaj za proizvođače povlašćenih proizvođača električne energije i toplote, kao i u definisanju drugih podsticajnih mera za korišćenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti. Između ostalih pravnih dokumenata, ESG je pripremio prve nacrte Zakona o energetici i Zakona o efikasnom korišćenju energije, Uredbu o podsticajnim merama i Sporazum o kupovini energije za povlašćene proizvođače električne energije.

Pružanje usluga finansijskim institucijama

financial
Pružanje usluga finansijskim institucijama pri kreditiranju za realizaciju različitih investicionih projekata, posebno onih koji se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, predstavlja još jedno važno polje aktivnosti ESG. Ove usluge uvek uključuju pripremu detaljne tehničke, pravne i ekološke provere projekta pre dobijanja kredita, nadzor nad radovima tokom izgradnje i izveštavanje finansijskih institucija pre svake tranše kredita, kao i proveru performansi objekta i njegovog pravnog statusa nakon završetka izgradnje. ESG pruža tehničku podršku pri kreditiranju projekata obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti za nekoliko komercijalnih banaka u Srbiji, kao što su Credit Agricole banka, Uni Creditna banka, Intesa banka, Erste banka, Komercijalna banka, Čačanska banka i Intesa Leasing, kao i za Sparkasse Bank i Halkbank u Makedoniji.

Razvoj EE / OIE projekate za potrebe investitora

renewable
Zbog povećanja interesovanja za obnovljive izvore energije u Srbiji, ESG pruža lokalnim i međunarodnim investitorima niz usluga u ovoj oblasti, a segment poslovanja u ovoj oblasti ESG razvija kao posebno polje svoje delatnosti. ESG sada pruža sve potrebne usluge privatnim investitorima u izradi tehničke i ekološke dokumentacije u procesu pribavljanja dozvola za izgradnju energetskih objekata. To podrazumeva pripremu prethodne studije sa generalnim projektima, tehnički koncept, studiju izvodljivosti sa idejnim rešenjem, projekat za građevinsku dozvolu elektrana malih snaga koje koriste obnovljive izvore energije, kao i pripremu studije procene uticaja na životnu sredinu i studiju o proceni socijalnog uticaja za različite energetske objekte, hidrološke studije za male hidroelektrane i poslovne planove sa finansijskom analizom koja sadrži odnos diskontovanog ukupnog odnosa naknade / troškova, unutrašnju stopu povrata, prognozirane profite i gubitke u toku trajanja objekta, analizu osetljivosti itd. Ovo polje aktivnosti ESG uključuje i izradu tenderske dokumentacije za implementaciju projekata nakon dobijanja građevinskih dozvola i pomoć investitorima u evaluaciji ponuda.

Inženjering

engineering
Takođe, ESG ima kapacitete da projektuje instalaciju automatskih upravljačkih sistema, kao i razvoj i realizaciju projekata usmerenih na poboljšanje energetske efikasnosti u industrijskim postrojenjima. Zapravo, razvoj fleksibilnog i efikasnog sistema za minimizaciju i stalnu kontrolu troškova električne energije bio je prvi ESG-projekat u oblasti energetske efikasnosti. Razvijeni sistem pruža potrošaču visoko sofisticiranu tehničku mogućnost za objedinjenje mernih mesta, snimanje istovremenog opterećenja elektrane, nadzor nad opterećenjem u realnom vremenu, brzu audio i svetlosnu signalizaciju preopterećenja u postrojenjima, automatsko ograničavanje angažovanog opterećenja i kompenzaciju potrošnje reaktivne energije.
ESG ima 6 zaposlenih sa punim radnim vremenom, kao i stalan broj ugovorenih stručnjaka koji rade na različitim projektima finansiranim od strane međunarodnih, državnih i finansijskih institucija kao što su Delegacija EK, SECO, EBRD, KfV, Svetska banka, IFC, USAID, GTZ i GGF ili zainteresovani investitori u energetskom sektoru Srbije kao što su Continental Vind Partners iz SAD, Electravinds iz Belgije, KELAG Austria, REV Canada, Hidropol Češka, Enso Austria, Bio-Energy Point Srbija, NELO Energy Srbija, Plemen Srbija, Beograd, automobilska industrija FAD Gornji Milanovac, prehrambena industrija Centroproizvod Surčin i mnogi drugi industrijski objekti u Srbiji.
Mnoge srpske državne i lokalne institucije, kao i komunalne službe bile su korisnici projekata koje je sproveo ESG. Neke od ovih institucija su Ministarstvo rudarstva i energetike, Operater prenosnog sistema, Elektroprivreda, Agencija za energetsku efikasnost, Grad Beograd, Grad Šabac, Elektrodistribucija Beograd, Šabac i drugi.
U realizaciji svojih projekata, ESG je sarađivao sa mnogim uglednim međunarodnim inženjerskim i konsultantskim kompanijama kao što su ECA UK, AFC Switzerland, MACS Germany, Fichtner Germany, RTE France, ECO Belgium, Kantor Greece, Eptisa Spain, Nipsa Spain, Mercados Spain, Integration Germany, CESI Italy, Optima Russia, EU Fire Hungary, Mannvit Iceland i Institut Mihailo Pupin Beograd.
Iskustvo ESG u projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
Preduzeće ESG je sprovelo više od 30 projekata vezanih za EE i OIE od njegovog osnivanja. Iskustvo ESG u ovim oblastima može se sumirati na sledeći način:

Zakonodavstvo

legislative
 • Nacrt novog Zakona o efikasnom korišćenju energije i identifikacija neophodnih podzakonskih akata i njihovih opštih namena, na osnovu prethodne analize relevantnih zakona i direktiva EU u oblasti EE i analize relevantnih postojećih zakona u Srbiji,
 • Definisanje podsticaja za različite učesnike na tržištu da povećaju EE i njihove obaveze u toj oblasti,
 • Podrška Ministarstvu građevinarstva, saobracaja i infrastrukture (MGSI) Republike Srbije kao „korisniku“ da uskladi svoju podzakonsku regulativu sa zahtevima Direktive 2010/31 transponovane za ugovorne strane Energetske zajednice. Podrška u okviru ovog zadatka obuhvata pregled i izmenu postojecih propisa (ili izradu novih propisa) kako bi se osiguralo potpuno usklađivanje sa zahtevima Direktive za minimalne zahteve za energetske karakteristike (MZEK), nacionalni metod za proračun (HMP), sertifikate o energetskim karakteristikama (energetski pasoš)
 • Pregled i izrada potrebnih delova Zakona o energetici i pomoć odgovornom srpskom ministarstvu u izradi potrebnih podzakonskih akata iz oblasti obnovljive energije, uključujući dobijanje statusa povlašćenog proizvođača, tržišni položaj povlašćenih proizvođača električne energije, standardni model ugovora o prodaji električne energije, uredba o tarifama za proizvodnju električne energije iz svih obnovljivih izvora energije i iz visoko efikasnih CHP objekata (uključujući i izračunavanje njihovih vrednosti),
 • Predlog seta podsticajnih mera za proizvodnju toplote koristeći obnovljive izvore energije,
 • Izrada petogodišnjeg poslovnog plana Agencije za energetsku efikasnost u Srbiji.

Energetska efikasnost

efficiency
 • Izvođenje 35 pojednostavljenih i 26 detaljnih energetskih pregleda za EE projekate u industrijskim, poljoprivrednim i komercijalnim preduzećima, koja su konkurisala za finansiranje kod komercijalnih banaka u Srbiji,
 • Sprovođenje različitih vrsta EE mera u industriji uglavnom vezanih za nadzor, signalizaciju i automatsku kontrolu angažovane snage u realnom vremenu, kompenzaciju reaktivne energije, osvetljenje itd.
 • Izvođenje holističkih energetskih pregleda u 22 mala i srednja preduzeća u Srbiji, kao i u 4 u Makedoniji sa identifikacijom najvažnijih mera EE i OIE koje se mogu primeniti u svakoj kompaniji, kao i procena investicionih troškova, godišnje energetske i finansijske uštede i prost period povratka investicije za svaku predloženu meru,
 • Izrada novog hardverskog i softverskog alata potrebnog za upravljanje vršnim opterećenjem u industrijskim postrojenjima kako bi se smanjilo vršno opterećenje i odgovarajući troškovi bez remećenja ili ograničavanja tehnološkog procesa,
 • Priprema studije o Srpskom tržištu toplote, sa osnovnim tehničkim, regulatornim, tarifnim, pravnim i finansijskim informacijama o tržištu grejanja u Srbiji kako bi se pomoglo privatnim investitorima da razviju različite projekte u vezi sa izgradnjom novih CHP i DH postrojenja, sanacijom postojeće CHP i DH infrastrukture, kao i korišćenjem efikasnijih goriva kao što je biomasa

Energetska efikasnost u zgradarstvu

construction
 • Izvođenje energetskih pregleda dve zgrade osnovne škole "Olga Petrov" u Beogradu, devet zgrada psihijatrijske bolnice "Dr Laza Lazarević" u Beogradu i četiri zgrade trgovinskog centra VIVO u Jagodini, uključujući identifikaciju paketa mera EE na omotaču zgrada, identifikaciji drugih neophodnih mera rekonstrukcije i izračunavanje očekivanih ušteda primarne energije i smanjenja emisije CO 2,
 • Sprovođenje tehno-ekonomske analize za definisanje minimalnih zahteva energetskih karakteristika zgrada, i to: određivanje tipova zgrada (stambene zgrade, upravne i poslovne zgrade, zgrade namenjene obrazovanju i kulturi, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, sportu i rekreaciji, turizmu i ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim delatnostima), definisanje karakteristika zgrada u izvornom stanju i nakon rekonstrukcije, definsianje nekoliko mogucih grupa EE mera, analiza tržišnih cena EE mera, izbor optimalne grupe EE mera; PODIZANJE SVESTI O ZNAČAJU EE/OIE • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike u podizanju svesti o značaju EE/OIE u Srbiji, kao i prilikom organizaciji događaja za potrebe podizanje svesti o EE/OIE u Srbiji; • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike pri Identifikovanju adekvatne teme za podizanje svesti u segment EE/OIE; • Razvijanje strategije o podizanju svesti u segment EE/OIE; • Asistiranje Ministarstvu rudarstva i energetike u implementaciji / organizaciji aktivnosti sa ciljem podizanje svesti u segment EE/OIE; • Istraživanje o statusu EE u rezidencijalnim sektorima Srbije i Makedonije, kao i identifikovanje nekoliko EE mera koje bi se mogle široko primeniti uz podršku lokalnih finansijskih institucija; • Podizanje svesti kod različith fnansijskih insttucija o značaju projekata obnovljivih izvora energije i energetske efkasnost, uključujuci obuku njihovg osoblja i analizu portfolija

Obnovljivi izvori energije

renewable
 • Razvoj (ili učešće u razvoju) više projekata za privatne investitore koji se odnose na izgradnju elektrana koje koriste obnovljive izvore energije, kao što su male hidroelektrane, elektrane na biomasu i biogas, solarne elektrane, geotermalne elektrane i vetroelektrane,
 • Pregled tehničke i pravne dokumentacije za izgradnju različitih vrsta projekata OIE za zainteresovane investitore kao konsultant, kao i za finansijske institucije kao tehnička podrška. Konkretno, ESG pregleda i analizira sledece: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešce procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom elektane - u ime Banke i pre isplate sledece tranše za investitora, ESG vrši superviziju nad izgradnjom kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovode u skladu sa planom. ESG obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. ESG pregleda i analizirat sledece: placanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investcionim budžetom, kao i sledece povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje elektrane – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije

Podizanje svesti o značaju EE/OIE

awareness
 • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike u podizanju svesti o značaju EE/OIE u Srbiji, kao i prilikom organizaciji događaja za potrebe podizanje svesti o EE/OIE u Srbiji
 • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike pri Identifikovanju adekvatne teme za podizanje svesti u segment EE/OIE
 • Razvijanje strategije o podizanju svesti u segment EE/OIE
 • Asistiranje Ministarstvu rudarstva i energetike u implementaciji / organizaciji aktivnosti sa ciljem podizanje svesti u segment EE/OIE
 • Istraživanje o statusu EE u rezidencijalnim sektorima Srbije i Makedonije, kao i identifikovanje nekoliko EE mera koje bi se mogle široko primeniti uz podršku lokalnih finansijskih institucija
 • Podizanje svesti kod različitih finansijskih institucija o značaju projekata obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, uključujući obuku njihovg osoblja i analizu portfolija,
 • Izrada kriterijuma za izbor kompanija za obavljanje holističkih energetskih pregleda koje treba primeniti na široku listu MSP / korporativnih klijenata predloženih od strane lokalnih partnerskih banaka
Naš tim

Slobodan Ružić

Direktor - ekspert za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, energetske i ekonomske analize

Slobodan Ružić
Slobodan Ružić je doktor elektrotehnickih nauka i ima više od dvadeset godina radnog iskustva. Vlasnik je i direktor privatnog preduzeća 'Energy Saving Group', d.o.o. Radio je u naučno-istraživačkom sektoru (Institut 'Mihajlo Pupin'), javnom preduzeću 'Elektroprivreda Srbije', američkoj nevladinoj organizaciji za energetsku efikasnost 'Alliance to Save Energy' i u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije. Ima odlične organizatorske sposobnosti dokazane u raznim sektorima i na različitim radnim mestima i potpuno razumevanje restrukturiranja energetskog sektora. Njegove uže stručne oblasti su tarifna politika, planiranje rada elektroenergetskog sistema i različite optimizacione metode. Ovde možete pogledati njegov CV

Milica Matić

Interpreter/Prevodilac i poslovni sekretar

Milica Matić
Milica Matić je završila Filološki fakultet, odsek za opštu lingvistiku u Beogradu. Kroz svoje prethodno angažovanje u kompaniji Toza Marković, stekla je odlično iskustvo u radu sa stranim partnerima. Takođe ima odlično iskustvo u prevođenju stručnih radova iz raznih oblasti na engleski, a odlično govori i nemački jezik. Zbog svojih izvanrednih organizacionih sposobnosti, te sposobnosti da efikasno organizuje i upravlja administrativnim poslovima, u Energy Saving Group je angažovana kao Poslovni sekretar – prevodilac. Ovde možete skinuti njen CV.

Mladen Ilić

Vodeći inženjer za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i energetske analize

Mladen Ilić
Mladen Ilić je doktor tehničkih nauka iz oblasti mašinstva, sa više od dvadeset godina radnog iskustva u različitim oblastima. Karijeru je započeo naučno-istraživačkim radom u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta Vinča, a glavna tema istraživanja se odnosila na tehnologiju sagorevanja u fluidizovanom sloju. U Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije radio je na sprovodenju projekata korišćenja obnovljivih izvora energije i na pripremi podzakonskih akata koji se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Stručnjak je u oblasti obnovljivih izvora energije. Oblasti odgovornosti u preduzeću su u domenu obnovljivih izvora energije, restrukturiranja energetskog sektora i energetske efikasnosti. Ovde možete pogledati njegov CV.

Vesna Ružić

Vodeći inženjer za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i projektovanje energetskih objekata

Vesna Ružić
Vesna Ružić je diplomirani inženjer elektrotehnike sa više od dvadeset godina profesionalnog iskustva u oblasti energetike. Radila je u Lola korporaciji (Lola računari) i u Elektroprivredi Srbije (projektni biro Elektroistoka). Ona je ekspert za projektovanje upravljačkih sistema u industrijskim pogonima, programiranje industrijskih računara, kao i za projektovanje transformatorskih stanica i drugih energetskih objekata. U Energy Saving Group rukovodi realizacijom projekata energetske efikasnosti. Ovde možete pogledati njen CV.

Milan Kaličanin

Vodeći inženjer za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i projektovanje energetskih objekata

Milan Kaličanin
Milan Kaličanin je diplomirani inženjer mašinstva sa više od 15 godina radnog iskustva u projektovanju i nadzoru instalacija za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju u zgradama, razvoju kotlova na biomasu i unapređenju energetske efikasnosti postojećih parnih kotlova. U Energy Saving Group Milan se trenutno bavi projektovanjem i pružanjem konsultantskih usluga za upotrebu obnovljivih izvora energije, unapređenja energetske efikasnosti, energetskim revizijama i sprovođenjem obuka u vezi unapređenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ovde možete skinuti njegov CV.

Bojana Opačić

Vodeći inženjer za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i energetske analize

Bojana Opačić
Bojana Opačić je magistar tehničkih nauka i ima više od deset godina radnog iskustva. U Energy Saving Group ona se trenutno bavi energetskim revizijama, sprovođenjem obuke i pružanjem konsultantskih usluga vezanih za projekte unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.Ovde možete skinuti njen CV.
Naši projekti

Konsultantske usluga na izradi Nultog izveštaja i superviziji izgradnje OIE projekata, Srbija

procenjen rok završetka: Januar 2020

22
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluge u postupku izgradnje CHP postrojenja na biomasu i unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi i specijalnoj bolnici u Padinskoj Skeli, Srbija

procenjen rok završetka: Jun 2019

21
 • Investitor: Vlada Švajcarske konfederacije (Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom - SECO)
 • Korisnik: Grad Beograd
 • Nosilac projekta: AF-Consult Switzerland Ltd

Konsultantske usluga u procesu pripreme podzakonskih akata koji sprovode Direktivu o energetskim karakteristikama zgrada, Srbija

procenjen rok završetka: Jun 2019

20
 • Investitor:EBRD, London, Ujedinjeno Kraljevstvo;
 • Korisnik: Ministarstvo za građevinu, transport i infrastrukturu, Beograd, Srbija
 • Nosilac projekta: Economic Consulting Associates, London, UK

Konsultantske usluga za podršku implementacije projektu “4E”- EE/OIE kreditna linija

procenjen rok završetka: Januar 2019

19
 • Investitor:KfW, Nemačka
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike i ERSTE banka Srbija
 • Nosilac projekta: MACS, Nemačka

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom kombinovane elektrane na biomasu (CHP)

procenjen rok završetka: Decembar 2018

18
 • Investitor:UniCredit Bank, Srbija
 • Korisnik: Bioenergy Piont, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom MHE “Komalj” (mini hidro elektrana Komalj)

procenjen rok završetka: Decembar 2018

17
 • Investitor: CreditAgricole Bank, Srbija;
 • Korisnik: Zlatiborske elektrane, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Tehnička podrška za Intesa Leasing Beograd za unapređenje lizinga EE/OIE projekata

procenjen rok završetka: Februar 2018

16
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: ILB, Beograd

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom rashladne komore

procenjen rok završetka: Decembar 2017

15
 • Investitor: UniCredit Bank, Srbija;
 • Korisnik: Apple World, Srbija

Konsultantske usluge u razvoju projekata izgradnje elektrana na vetar Čibuk 1 i Čibuk 2 u cilju dobijanja građevinskih dozvola

Vreme završetka: Decembar 2017

14
 • Investitor: Continental Wind Partners, LLC 2711 Centerville Road Wilmington, Delaware 19808 USA

Evropski zajednički fond za Zapadani Balkan: Okvir za Energetsku Efikasnost – Dijalog o regulativi

Vreme završetka: Jun 2017

13
 • Investitor: EBRD, London, United Kingdom
 • Korisnik: Institucije zemalja u regionu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Srbija
 • Nosilac projekta: Economic Consulting Associates, London, UK u konzorcijumu sa KPMG, LDK i IEHP

Tehnička pomoć za Halkbank, Skoplje, Makedonija, na projektu povećanja obima finansiranja projekata energetske efikasnosti

Vreme završetka: Mart 2017

12
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: HALKBANK, Macedonia
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja za biogas postrojenja i kombinovane elektrane na biogas (CHP) Alibunar 3.57 MW;

Vreme završetka: Decembar 2016

11
 • Investitor: UniCredit Bank, Srbija; Zagrebačka Bank, Hrvatska
 • Korisnik: Biogas Energy ltd, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluge za liniju finansiranja projekata energetske efikasnosti 2007 za UniCredit Bank, Srbija

Vreme završetka: Novembar 2016

10
 • Investitor: KfW, Nemačka
 • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija
 • Nosilac projekta: MACS Management & Consulting Services GmbH, Nemačka

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom MHE Beli Kamen 1.65 MW

Vreme završetka: Novembar 2016

9
 • Investitor: Banca INTESA AD Beograd
 • Korisnik: Zlatiborske elektrane ltd, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Sektor gasa u Srbiji: procena učinka distributivnog sektora

Vreme završetka: Jul 2016

8
 • Investitor: Svetska Banka, USA
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i nergetike, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Pregled Studije izvodljivosti za izgradnju kombinovane elektrane na biogas "Gakovac" 2MWe sa procenom uslova za finansiranje

Vreme završetka: Jul 2015

7
 • Investitor: Privredna Bank, Zagreb, Hrvatska
 • Korisnik: Gakovac d.o.o. Stara Moravica, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Energetske revizije projekata za unapređenje energetske efikasnosti i projekata korišćenja obnovljivih izvora energije sa ciljem ocene njihove kvalifikovanosti za dobijanje kredita od Komercijalne Banke, obuka i pružanje konsultantskih usluga osoblju banke

Vreme završetka: Jul 2015

6
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: Komercijalna Banka, Beograd

Konsultantske usluge za Čačansku Banku, Srbija, za EE/OIE (ECO) Kreditnu Liniju

Vreme završetka: Jun 2015

5
 • Investitor: KfW, Nemačka
 • Korisnik: Čačanska Banka, Srbija
 • Nosilac projekta: MACS Management & Consulting Services GmbH, Nemačka

Konsultantske usluge u segmentu podizanja svesti o značaju EE i OIE finansije za Centralnu banku Crne Gore

Vreme završetka: Maj 2015

4
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: Centralna banka Crne Gore
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Podrška finansijskim institucijama – izgradnja/podizanje kaopaciteta za realizaciju projekata izgradnje malih hidroelektrana i finansiranje projekata u Srbiji i Crnoj Gori

Vreme završetka: Septembar 2013

3
 • Investitor: IFC Advisory Services - Balkans Renewable Energy Program, USA
 • Korisnik: Komercijalne banke u Srbiji i Crnoj Gori
 • Nosilac projekta: Fichtner, Nemačka

Podrška Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije u unapređenju regulatornog okvira za obnovljive izvore energije

Vreme završetka: April 2013

2
 • Investitor: IFC, USA
 • Korisnik: Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Nakovo – Studija korišćenja geotermalne energije

Vreme završetka: Mart 2013

1
 • Investitor: NIS GAZPROM NEFT, Srbija
 • Nosilac projekta: EU FIRE kft, Mađarska u konzorcijumu sa MANNVIT kft, Mađarska
Institucije i kompanije koje finansiraju naše projekte su
Korisnici naših projekata su
Naši strani i domaći partneri su
Kontaktirajte nas

Detalji

GGF i UCS su pripremile novu kreditnu liniju za projekte obnovljivih izvora energije (OIE) u cilju promovisanja i omogućavanja privatnom investiranje u OIE projekte. Konsultant će učestvovati u pripremi projekta i napraviti potencijalne projekte prihvatljivim za banku kroz obuke, definisanje predloga projekata za finansiranje, pripreme izveštaja o detaljnoj pravnoj, tehničkoj i ekonomskoj reviziji projekata (Due Diligence). Štaviše, Konsultant će asistirati tokom realizacije i verifikacije kako bi se osigurala usaglašenost projekta sa GGF i EU kriterijumima. Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Priprema izveštaja o ispunjenosti uslova - ako je potrebno, Banka tražiti od tehničkog konsultanta da izvrši inicijalnu proveru projekta (koja može uključivati inicijalni sastanak sa potencijalnim investitorom, proveru raspoloživih dokumenata, analizu određenih dokumenata, inicijalnu procenu da li projekat ispunjava uslove GGF-a,) i da pripremi izveštaja o ispunjensoti uslova
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Projekat ima sledeće glavne ciljeve:
 • Razvoj i realizacija projekta izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u Padinskoj Skeli, izgradnja potrebne mreže za distribuciju toplote i priključenje na postojeću elektro distributivnu mrežu
 • Proizvodnja toplote iz biomase za grejanje javnih objekata u Padinskoj Skeli (OŠ ‘’Olga Petrov’’ i Bolnica za mentalno obolele "Laza Lazarevic") i dva plastenika u okviru preduzeća PKB
 • Proizvodnja ‘zelene’ električne energije i prodaja iste Javnom Snabdevaču
 • Rekonstrukcija javnih objekata koji će se grejati u naselju Padinska Skela u cilju unapređenja njihove energetske efikasnosti.
 • Nastavak i intenziviranje dijaloga o energetskoj politici u okviru ‘Donatorske radne grupe za energiju’ (uključujući učešće vlade Republike Srbije) u oblasti obnovljivih izvora energije sa ciljem omogućavanja replike ovog pilot projekta.
 • Izgradnja/podizanje kapaciteta za realizaciju ovog i sličnih projekata u budućnosti
RPEE Plus se implementira preko odabranog tima konsultananta, kroz partnerstvo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i sekretarijatom Energetske zajednice (ECS), uz podršku Evropske unije (EU). Cilj ovog zadatka u okviru RPEE Plus je da pomogne Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) Republike Srbije kao „korisniku“ da uskladi svoju podzakonsku regulativu sa zahtevima Direktive 2010/31 transponovane za ugovorne strane Energetske zajednice. Pomoć u okviru ovog zadatka obuhvata pregled i izmenu postojećih propisa (ili izradu novih propisa) kako bi se osiguralo potpuno usklađivanje sa zahtevima Direktive za:
 • Minimalne zahteve za energetske karakteristike (MZEK)
 • Nacionalni metod za proračun (HMP)
 • Sertifikate o energetskim karakteristikama (energetski pasoš)
Glavni cilj ovog projekta koji finansira KfW Nemačka je da podrži MoME (Ministarstvo rudarstva i energetike) u podizanju svesti o značaju EE/OIE, kao i ERSTE banku u pokretanju kreditne linije za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Glavni zadaci koje treba da obavi Konsultant su sledeći:
 • Zadatak 1: Podrška MoME u podizanju svesti o značaju EE/OIE u Srbiji, kao i podrška Ministarstvu u implementaciji projekta
  • Podzadatak 1.1: Uspostavljanje platforme za razmenu informacija između Ministarstva i finansijskih institucija
   • Identifikacija odgovarajuće platforme za razmenu informacija
   • Identifikacija ključnih tema u srpskom finansijskom sektoru za razmenu informacija
   • Organizacija mera i događaja za razmenu informacija
  • Podzadatak 1.2: Pomoći Ministarstvu prilikom organizaciji događaja za potrebe podizanje svesti o EE/OIE u Srbiji
   • Identifikovanje adekvatne teme za podizanje svesti u segment EE/OIE
   • Razvijanje strategije o podizanju svesti u segment EE/OIE
   • Asistiranje ministarstvu u implementaciji / organizaciji aktivnosti sa ciljem podizanje svesti u segment EE/OIE
  • Organizacija i vođenje redovnih sastanaka između Ministarstva, banaka i KfW-a
  • Podrška Ministarstvu u pisanju izveštaja o naprektu projekta za potrebe KfW
 • Zadatak 2: Obuka zaposlenih banke o podizanje svesti u segment EE/OIE i razjašnjavanju specifičnosti ove kreditne linije;
 • Zadatak 3: Pružanje podrške banci prilikom razvijanja smernica za EE/OIE investicije, sprovođenje provere podobnosti i verifikaciona provera, praćenje i izveštavanje.
 • Zadatak 4: Podrška banci u marketingu novog kreditnog proizvoda.
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Ovaj projekat je podeljen u sledeća dva podprojekta
 • Obuka zaposlenih, Analiza portfolia i Analiza tržišta
 • Izvršenje Energetskih Revizija i „On-Going’’ konsultantska podrška
Generalni cilj prvog dela projekta je podrška ILB-u da bolje razume benefite i potencijale finansiranja projekata EE i identifikacija oblasti u kojima klijenti ILB-a mogu potencijalno ostvariti uštede u potrošnji energiji.
Cilj drugog dela projekta je izvršenje određenog broja uprošćenih, detaljnih i holističkih energetskih revizija sa ciljem procene uštede u potrošnji energije i smanjenja emisije CO 2 odgovarajućih projekata kao i obezbeđivanje potrebne tehničke podrške osoblju ILB-a tokom perioda implementacije projekta. Dok se konfirmatorne energetske revizije, kako uprošćene tako i detaljne sprovode za klijenta koji je već identifikovao EE meru/mere koje bi želeo da budu finansirane, holističke energetske revizije imaju svrhu identifikovanja potencijalnih EE mera u poslovnim prostorijama i proizvodnim pogonima klijenta. Ova mera (izrada holističkih energetskih revizija) predstavlja sredstvo podizanja svesti koje ILB može koristiti radi davanja podrške izabranim klijentima sa ciljem identifikovanja njihovog potencijala za uštedu energije. Konsultant bi trebalo da izvrši do 25 uprošćenih, 5 detaljnih I 3 holističke energetske revizije
Obim konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Krajnji cilj ovog projekta je da Investitor (Continental Wind Partners) za lokaciju odabranu za izgradnju elektrana na vetar u Srbiji instalisane snage oko 300MW stekne potrebna mišljenja, uslove i saglasnosti, reši imovinsko - pravne odnose, pripremi potrebnu dokumentaciju i pribavi energetsku dozvolu i građevinsku dozvolu
ESG će Investitoru pružiti konsultantske usluge koje se odnose na komunikaciju sa nadležnim institucijama u postupku dobijanja potrebnih dozvola, pripremu zahteva za izdavanje potrebnih mišljenja, uslova, saglasnosti od strane nadležnih institucija, asistenciju u pripremi pro jektnih zadataka, izboru i kontroli rada projektantskih kuća koje će biti angažovane za pripremu tehničke dokumentacije u postupku dobijanja potrebnih dozvola i odobrenja , pripremu tehničkog rešenja za priključenje na prenosnu mrežu i kontakte sa nadležnim operatorom sistema, pripremu ugovora o prodaji električne energije i kontakte sa nadležnom direkcijom Elektroprivrede Srbije, izradu kompletne pravne procedure za pribavljanje dozvola i izgradnju elektrana na vetar, kao i na druge konsultantske usluge ko je Investitor zahteva, a na koje ESG može kvalitetno odgovoriti.
ESG je angažovan na implementaciji sledećih podprojekata koji se odnose na Srbiju:
 • Zadatak 1: Definisanje regionalnih prioriteta na osnovu predloga zemalja
  • Sveukupni cilj Zadatka 1 je bio da se opišu prioritetni zadaci iz oblasti regulative na kojima će biti angažovani konsultanti u okviru obima i budžeta projekta
 • Zadatak 2: Ugrađivanje zahteva koji se odnose na energetske performanse zgrada propisane Direktivom 2010/31/EU (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) u regulativu Republike Srbije
  • Cilj ovog zadatka je da se asistira nadležnim institucijama u Srbiji da razviju set podzakonskih akata i uputstvo potrebno za ugrađivanje zahteva propisanih Direktivom 2010/31/EU u domaću regulativu. Specifični dokumenti čiji će nacrti biti pripremljeni i isporučeni u okviru ovog zadatka su Pravilnik o inspekciji sistema za grejanje i Pravilnik o inspekciji sistema za ventilaciju.
 • Zadatak 3: Podrška izradi regulative u oblasti javnih energetski efikasnih nabavki, uputstva i kodova
  • Cilj ovog zadatka je da se asisitira nadležnim institucijama u Srbiji da dalje razvijaju regulatorni okvir za energetski efikasne nabavke kako bi osigurale konzistentnost sa postojećim obavezama I onim koje će verovatno biti usvojene u vezi Preporuka o Primeni Direktive 2012/27/EU (Recommendation on the Implementation of Directive 2012/27/EU). ESG je takođe izvršio Cost-Benefit Analizu čiji je cilj bio da pokaže da li je ekonomski opravdano uvođenje minimalnih kriterijuma energetske efikasnosti u procedure javnih nabavki za grupu odabranih proizvoda.
 • Zadatak 7: Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije u pogledu definisanja predloga mera kao zamena za vršenje inspekcij sistema grejanja
 • Zadatak 13: Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije u pogledu razvoja sistema obaveze energetske efikasnosti energteskih kompanija
ESG je bio angažovan od strane GGF, Luxembourg radi rpužanja tehničke podrške banci, HALKBANK, Skoplje u implementaciji nove kreditne linije za energetsku efikasnost (GGF kreditna linija). Konsultantske usluge na kojima je ESG bio angažovan se sastoje od obuke osoblja banke i analize portfolia.
ESG je izvršio predviđenu obuku osoblja banka pokrivajući sledeće oblasti:
 • Generalno upoznavanje sa potencijalom za smanjenje potrošnje energije i emisije CO 2 u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP)
 • Prezentacija najčešćih standardnih i nestandardnih mera EE u MSP sektoru
 • Studije slučaja i primeri projekata EE kvalifikovani za finansiranje iz GGF kreditne linije (kvalifikovani projekti EE implementirani u MSP sektoru u Makedoniji)
 • Uzorci klijenata (najčešće mere EE po sektorima, itd.)
 • Kako oceniti u kojim slučajevima je potrebno sprovođenje Energetske Revizije
 • Obuka osoblja za prodaju kredita za EE (za sektor MSP)
ESG je takođe izvršio i analizu portfolio sa ciljem identifikacije klijenata pogodnih za Holističke Energetske Revizije, kao i definisanje generalnog potencijala za investiranje u EE u okviru GGF kreditne linije
Datumi treninga
 • 02/2013 – 06/2013
 • 06/2015 – 07/2015
 • 02/2017 – 03/2017
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
KfW i UCS su pripremile novu kreditnu liniju za projekte energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) u cilju promovisanja i omogućavanja privatnom i javnom sektoru investiranje u EE I OIE projekte. Kreditna linija je namenjena za finansiranje projekata EE i OIE u preduzećima različitih veličina kao i u javnim preduzećima.
Konsultant će učestvovati u pripremi projekta i napraviti potencijalne projekte bankabilnim kroz obuku, definisanje predloga projekata za finansiranje, reviziju kvalifikovanosti projekata, pripreme izveštaja o detaljnoj pravnoj, tehničkoj i ekonomskoj reviziji projekata (Due Diligence) i energetske revizije. Štaviše, Konsultant će asistirati tokom realizacije i verifikacije kako bi se osigurala usaglašenost projekta sa KfW i EU kriterijumima. Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima
 • Konsultantske usluge za UCS uključujući obuku zaposlenih, marketing, praćenje i izveštavanje, kao i identifikacija potencijalnih projekata
 • Konsultantske usluge investitorima u projekat uključujući tehničku i finansijsku pripremu projekta, pripremu bankabilnih dokumenata (npr. Predlog projekata za finansiranje, provera kvalifikovanosti, izrada due diligence izveštaja, energetske revizije, izrada verifikacionih izveštaja, itd...) i finansijska administracija kredita
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Cilj procene distributivnog sektora je bio da obezbedi Vladi Srbije činjenice i analize neophodne za otvaranje diskusije o reformi sektora za distribuciju gasa. Planirano je da se ispitaju sledeći aspekti
 • Struktura tržišta gasa – Uticaj bazne i sezonske potražnje na optimalne dimenzije distributivne mreže
 • Efikasnost i kvalitet usluge sistema distribucije gasa – Pregled podataka o ceni i kvalitetu usluge iz određenog broja preduzeća kako bi se testirala hipoteza da ekonomija obima ne može da se postigne sa velikim brojem malih distributera i da postojeća struktura tržišta nameće nepotrebne troškove potrošačima
 • Dostupnost resursa na nivou distributivnih kompanija – Procena ljudskih i finansijskih resursa na nivou distributivnog sistema u kvalitativnom i, gde je to moguguće, kvantitativnom smislu
 • Finansijska stabilnost distributivnog sektora – Sposobnost malih distributera da posluju pod finansijski sigurnim uslovima je važna za procenu budućih tokova u sektoru
 • Koristi od konkurencije u maloprodaji – Prilikom diskusije o konsolidaciji neophodno je bolje razumevanje punog potencijala benefita od konkurencije u smislu bolje cene i kvaliteta usluge za fizička i pravna lica u Srbiji
Pregled navedenih aspekata treba da olakša diskusiju o politici u okviru distributivnog sektora. konsultant treba da definiše opcije saradnje između Vlade i lokalnih vlasti u rešavanju pitanja fragmentacije zbog različitih modela vlasništva koji su na snazi
Izvršeno je i poređenje sa distributerima gasa u susednim zemljama i zemljama EU.
ESG je angažovan kao tehnički konsultant Privredne banke iz Zaagreba a od strane investitora za pregled Studije izvodljivosti za izgradnju kombinovane elektrane na biogas "Gakovac" 2MWe (lokacije Stara Moravica, Opština Bačka Palanka) sa procenom uslova za finansiranje. Izveštaj obuhvata sledeće:
 • Pregled tehničkih parametara biogas postrojenja sa procenom godišnje proizvodnje električne energije i toplote
 • Finansijska analiza uključujući analizu dobitaka i gubitaka, finansijski tok i dinamički ekonomski tok;
 • Zaključak o proceni podobnosti projekta za finansiranje
Osnovni cilj ovog projekta je da se pomogne odabranoj banci u Srbiji u uspostavljanju jedne kreditne linije za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije. Postoje sledeća četiri zadatka koja Konsultant treba da izvrši:
 • Energetske revizije za verifikaciju energetskih ušteda i redukciju emisije CO 2 preko nestandardnih mera energetske efikasnosti koje banka namerava da finansira (do 25 uprošćenih i do 5 detaljnih energetskih revizija)
 • Promotivne (holističke) energetske revizije namanjene identifikovanju najboljih mera energetske efikasnosti, uključujući tehničke opise i ekonomske procene (do 10 promotivnih energetskih revizija)
 • Obuka o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za osoblje banke, koja se sastoji iz opšteg osvrta na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kriterijuma za finansiranje projekata iz ove kreditne linije, prezentacije nekih realizovanih projekata i tipičnih mogućih klijenata (do 5 obuka)
 • Obezbeđenje stalne konsultantske podrške banci i njenim klijentima (do 10 dana kvartalno)
U okviru programa “Podrška Energetskoj Efikasnosti kroz Bankarski Sektor” Čačanska Banka je dobila ECO Kreditnu Liniju u vrednosti 10 miliona EUR, od čega bi 5 miliona EUR trebalo da bude iskorišćeno za finansiranje EE/OIE projekata putem zajmova mikro, malim i srednjim preduzećima i domaćinstvima.
Konsultant će izvršiti uprošćene energetske revizije radi procene kvalifikovanosti predloženih nestandardnih EE/OIE projekata u vezi njihove očekivane uštede u potrošnji energije i smanjenju emisije CO 2. Uprošćene Energetske Revizije će biti izvršene samo za nestandardne investicije koje ne mogu biti procenjene na korišćenjem postojećih alata za proračun potrošnje energije.
Energy Saving Group je bio angažovan od strane GGF za obezbedi tehničku podršku Centralnoj banci Crne Gore i ostalim komercijalnim bankama u Crnoj Gori. ESG je obezbedio sledeće:
 • Sastanak sa relevantnim akterima u Crnoj Gori
 • Priprema prezentacije
 • Sprovođenje radionice, uključujući i moderaciju diskusija. Ključne teme sesije radionice koje je pružio konsultant su bile: opšti uvod u EE / OIE; tekući EE / OIE projekti i inicijative u zemlji; mogućnosti uvođenja EE mera prema ekonomskim sektorima i segmentima klijenata; izazovi pri finansiranju OIE projekata i najnoviji trendovi u regulatornom okviru
 • Priprema kratkog izvještaja koji rezimira najrelevantnije aspekte radionice, uključujući povratne informacije učesnika
ESG na ovom projektu pruža sledeće usluge
 • Tehnička ekspertiza u oblasti inžinjeringa MHE (hidrologija, projektovanje, geologija) i lokalna ekspertiza u domenu zakonske regulative u oblasti energetike
 • Lokalne specifične informacije za Srbiju i Crnu Goru relevantne za pripremu tehničkog i pravnog uputstva za implementaciju projekata izgradnje MHE
 • Podrška u organizovanju i održavanju obuke za odabrane banke u Srbiji i Crnoj Gori uključujući potrebnu podršku u oceni prva 3 projekta MHE selektovana od strane banaka
Ovo angažovanje se odnosilo na unapređenje i kompletiranje postojećeg regulatornog okvira za korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji. Glavni cilj je bio da se podrži Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u pripremi neophodnih podzakonskih akata propisanih Zakonom o energetici. Preciznije, nacrti Uredbe o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije, Uredbe o podsticajnim merama za povlašćene proizvođače električne energije, Ugovora o otkupu električne energije (PPA), Uredbe o naknadi troškova za podsticajne mere za povlašćene proizvođače električne energije in Uputstva za opštine za uspostavljanje podsticajnih mera za povlašćene proizvođače toplotne energije, su trebali da budu pripremljen u okviru ovog projekta.
Konsultant je takođe pružio obuku osoblju Ministarstva, vezano za korišćenje alata za izračunavanje podsticaja (feed-in tarifa) koji je prethodno razvijen. To je uključivalo prezentaciju metodologije za izračunavanje feed-in tarifa, razjašnjenje o potrebnim ulaznim podacima i objašnjenje dobijenih rezultata. Svrha obuke je bila da se kreira interni kapacitet Ministarstva za buduće korekcije feed-in tarifa.
ESG je pripremio sledeće delove Studije korišćenja geotermalne energije, koji se odnose na Tržište & Koncept i Lokaciju & Položaj projekta
 • Očekivani korisnici energije i veličina tržišta uključujuć
  • Procenu mogućeg tržišta za geotermalnu energiju, odnosno za električnu i toplotnu energiju
  • Procena tržišnih cena
  • Procena mogućeg razvoja tržišta i cena na osnovu realističnih tržišnih trendova
 • Priključenje na električnu mrežu uključujući
  • Procena mogućih tačaka priključenja na distributivnu elektro mrežu i adekvatnost distributivne mreže za priključenje elektrane
  • Procena mogućnosti za evakuisanje proizvedene električne energije kroz nacionalnu električnu mrežu i realne mogućnosti i stanje lokalne elektro energetske mreže
  • Revizija postojećeg modela ugovora o otkupu električne energije (PPA) i predlog neophodnih izmena u cilju osiguranja razumnog nivoa zaštite povlašćenih proizvođača električne energije
 • Priključenje na sistem daljinskog grejanja uključujući
  • Procenu lokalne mreže za daljinsko grejanje i tržište za prodaju toplote iz buduće geotermalne elektrane
  • Izrada nacrta ugovora o prodaji toplotne energije
 • Pravni, regulatorni i poreski okvir uključujući
  • Opis pravnog, regulatornog i poreskog okvira u Srbiji u pogledu korišćenja i upravljanja geotermalnim resursima, proizvodnjom toplote i električne energije
  • Prezentacija neophodnih koraka za uspešno dobijanje potrebnih dozvola, izgradnju i upravljanje geotermalnom elektranom u Srbiji
 • Stanje infrastrukture uključujući:
  • Obilazak sajta i identifikacija postojećih infrastrukturnih uslova za izgradnju geotermalne elektrane
  • Opis prednosti i nedostataka postojeće infrastrukture za izgradnju geotermalne elektrane
 • Status imovinsko pravnih odnosa uključujući:
  • Opis svih nepokretnosti u vlasništvu, iznajmljene, zauzete ili potencijalno korišćene i predložene od strane klijenta ili na kojoj klijent ima bilo kakav interes, uključujući i pravo preče kupovine
  • Kreiranje liste sa imenima i identifikacionim podacima vlasnika, pune adrese imovine, površine, dužina trajanja iznajmljivanja ili sličnog aranžmana vezano za imovinu, trenutna svrha korišćenja zemljišta prema relevantnom planskom aktu, itd...
  • Obezbeđivanje aktuelnih Izvoda iz vlasničkih listova za imovinu, tj. zemljište od značaja za projekat
 • Topografija uključujući
  • Prezentaciju pregleda topografije, istraživanje i mapiranje raspoloživih parcela za lokaciju buduće geotermalne elektrane
  • Prezentacija aktuelnih katastarskih mapa radi preklapanja projekta elektrane sa topografskom dokumentacijom